دوام و زیبایی بایگانی شما با کلاسورهای متالیز ، کلاسیک و متالکو


 

 

ماموريت ما :

شركت توليدي متاليز به عنوان نخستين و برترين برند توليدكننده در خاورميانه ، با سابقه نيم قرن در زمينه توليد انواع قفل هاي كلاسور بايگاني و دفتري و لوازم اداري با در اختيار داشتن تكنولوژي خاص توليد اين محصولات و با برخورداري از نيروهاي انساني آموزش ديده و مجرب ضمن رعايت اصول فني ، كيفي و اقتصادي فعاليت كرده و در راستاي اجراي سيستم مديريت يكپارچه بر مبناي استانداردهاي OHSAS18001 ، ISO 14001 ، ISO 9001 رئوس خط مشي خود را بر اساس محورهاي زير استوار ساخته و خود را متعهد به اجراي اثربخش آن ميداند .

1- ارتقاء سطح كيفي محصولات

2- افزايش فروش و سهم بازار

3- ارتقاء سطح ايمني و سلامت كاركنان

4- سامان دهي و مديريت ضايعات و پسماندها

5- ارتقاء توانمندي و سطح آگاهي كاركنان

6- افزايش جلب رضايت مشتريان

7- خود كفايي و كاهش وابستگي به تأمين كنندگان داخلي و خارجي

اين شركت به منظور تحقق موارد فوق فرايندهاي سازمان را از طريق اشاعه فرهنگ كار گروهي استقرار داده و با تعيين اهداف و اجراي برنامه ها ، در جهت تحقق آنها گام برميدارد . مديريت شركت ضمن متعهد دانستن خود به اجراي الزامات و قوانين ذيربط ، پيشگيري از آلودگي ها ، جراحات و آسيب هاي شغلي و بهبود مستمر فرايندها ، از كليه همكاران محترم نيز انتظار دارد در انجام امور محوله در حيطه عملكرد خود كوشا و مسئولانه عمل نمايند و در اين راستا به منظور حفظ و تداوم خط مشي و حصول اطمينان از اجراي دقيق ان در مورد مقتضي اقدام به بازنگري نمايند .

                                                                                         مدير عامل

                                                                                         مهندس شهرام كيواني

 

link 02